Les Tres Maries

0

LES TRES MARIES

Maria Magdalena

Maria de Cleofàs

Maria Salomé

Juntes amb Maria, la Mare, comparteixen la vida de Jesús.

Fan el camí del calvari fins al Gòlgota o muntanya, on tenien lloc les crucificacions.

Si el camí es feia angoixant, com devia ser el moment en què es troben les seves mirades amb Jesús...

Totes tres les descriu l’evangelista Joan al peu de la Creu, vivint l’angoixa de Jesús.

Es aquí on Jesús, abans de morir, diu a Joan, el deixeble estimat:

  • Fill, aquí tens la teva Mare
  • Mare, aquí tens el teu fill

Jesús és davallat de la creu i posat als braços de la Mare. Aquí les trobem juntes amb el seu dolor.

Com que ja s’havia fet tard i era vigília de dissabte, Josep d’Arimatea, membre del Sanedrí, entrà al palau de Pilat i li demanà el cos de Jesús. Amb un llençol l’embolcallà, el col·locà en un sepulcre excavat a la roca i va fer rodolar una pedra a la porta.

Així s’acabà el repòs del dissabte. Maria Magdalena, Maria de Cleofàs i Maria Salomé, a trenc d’alba, amb perfums per embalsamar-lo, arribaren al sepulcre. Es preguntaven: qui ens girarà la pedra de l’entrada?.

Alçant els ulls veieren el sepulcre obert. En entrar-hi, un jove vestit de blanc els diu:

- Busqueu Jesús de Nazaret, el crucificat? Ha ressuscitat! Aneu a dir-ho als seus deixebles, els veureu a Galilea, tal i com us ho havia dit ELL.                       

A la nostra processó, les trobem representades vestides de negre, recolzades amb el seu dolor darrere la creu de Jesús Crucificat .

Rosa Ros i Pararols