Els Congregants

El congregant: Què vol dir ésser congregant, el Noviciat, la Professió.

Els integrants de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors s'anomenen congregants, podent ésser membres de la Congregació besaluenca totes aquelles persones que, reunint les condicions exigides pel dret comú, hagin fet la Primera Comunió i acceptin l'esperit de vida de la Congregació. 

Poden ingressar a la Congregació i convertir-se, per tant, en congregants, totes aquelles persones christifidelis, (la Regla de Vida de l'Orde dels Seglars dels Servents de Maria identifica els christifidelis amb els catòlics, ja que els recomana prendre part activa en l'Eucaristia i sovintejar el Sagrament de la Reconciliació). 

L'aspirant a congregant ho sol·licita al Secretari de la Congregació, el qual ho comunica a la Junta en la primera reunió. Després del vistiplau de la Junta, queda admès com a novici, en la Cerimònia d'Entrada de Novicis. En aquest ritual, juntament amb unes oracions, es fa la imposició de l'hàbit de la Verge i el lliurament de la Corona Dolorosa en senyal de pregària. 

El Noviciat, que correspon a la prova establerta per la Regla de Vida de l'Orde dels Servents de Maria, és el temps que va des de l' admissió del novici fins a la professió del congregant. La durada d'aquesta prova és d' un any (cicle comprès entre Festa i Festa dels Dolors) i és en aquest període que el novici pren consciència del compromís que vol adquirir, assistint a les jornades de formació per a conèixer els elements essencials de la Congregació, així com als oficis i pràctiques devocionals. 

Després de l' any de Noviciat, el novici, voluntàriament i si ho desitja, pot professar en la Cerimònia de Professió de Congregants. En aquest ritual, el nou congregant diu el seu propi nom en veu alta, es compromet amb la Mare de Déu dels Dolors i juntament amb unes oracions, se li fa el lliurament del Sant Crist com a record de la Passió de Jesús, i d' una candela encesa en senyal dels edificants exemples de bones obres dels cristians. 

Alhora, al nou congregant se li fa lliurament de la Corona Dolorosa en senyal de pregària, i del Manual del Congregant, on hi trobarà tota la informació necessària per seguir en aquest camí de perfecció. 

El nou congregant és registrat pel Secretari de la Congregació en el llibre de Registre de Congregants, llibre centenari on s'hi poden trobar vàries generacions de devots besaluencs. 

Ésser congregant és un acte de fe personal, de devoció i de compromís amb la Verge dels Dolors. És una via de perfecció cristiana i un instrument per cercar la pau i la plenitud espiritual. 

Alhora, el nou congregant participa dels privilegis i indulgències concedides a la Congregació i entra a formar part de l'espiritualitat col·lectiva que ha aplegat els besaluencs, des de fa més de tres-cents anys, als peus de la Verge Dolorosa. 

>

 

NOTA IMPORTANT: Totes les persones interessades a entrar de Congregants, i passar així a formar part d'aquest gran Patrimoni Espiritual que és la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú, ho poden comunicar al Secretari de la Congregació, Josep Lagares i Gamero. Requisit indispensable per ésser Congregant: haver fet la Primera Comunió.