La Junta

Composició i elecció

La Congregació ha estat dirigida des dels seus inicis per una Junta de Govern. A la seva fundació, es varen establir 2 tipus de càrrecs: els "majors" i els "menors", amb diferència de funcions i de mecanismes d'elecció, que es reunien en el màxim òrgan executiu: la Junta Secreta. Com a oficials majors hi ha el corrector, el prior, el discret eclesiàstic, el discret seglar, el secretari, el mestre de novicis i el receptor. Com a oficials menors, hi ha el sots-secretari, dos sagristans, dos infermers, dos ostiaris i set consultors. Tots els càrrecs eren escollits cada any o cada dos, llevat del Corrector que era escollit cada tres anys a elecció del General dels Servites. El procediment d'elecció de càrrecs s'iniciava el divendres anterior a la festa de l'Ascenció, moment en què el Corrector anunciava a tots els congregants que la setmana següent hi hauria eleccions. El Secretari elaborava unes llistes de vint persones per a cadascun dels càrrecs majors. El dia de l'Ascenció, a la tarda, la Junta sortint proposava tres persones per a cada càrrec. Els proposats per a cada càrrec abandonaven la capella, i la Junta sortint emetia el seu veredicte, que en cas d'empat resolia el Corrector. Els càrrecs menors i el Receptor eren designats el diumenge següent per una Junta extraordinària formada pels oficials entrants i sortints. Per últim, dir que tots els càrrecs escollits, tant majors com menors, prenien possessió del mateix el següent divendres.

Els oficials majors i els menors es diferenciaven sobretot per les seves competències dins de l'Òrgan de Govern. Tenien unes funcions específiques i molt ben delimitades:

Corrector: Màxim supervisor de la Congregació i encarregat de la direcció espiritual i de la cura de la devoció. Amonestava els congregants de conducta impròpia o escandalosa i podia convocar els consultors.

Prior: Seia a l'esquerra del Corrector i s'encarregava del govern executiu de la Congregació. Les seves competències eren tantes com li permetés el Corrector, i entre elles tenia ordenar que es visitessin malalts, buscar predicadors, fer dir misses per als difunts. A Besalú, el paper fonamental del Prior era l'organització de la festa anual. A l'acta de 1749, hi consten 6 comissaris el dia de la Festivitat i 2 per al Septenari. Actualment, aquests càrrecs són simbòlico-honorífics. El prior i els comissaris participen a la Processó del Divendres dels Dolors i a tots els actes del Quinari.

Discret Eclesiàstic i Discret Seglar: Substituïen el Prior, amb preferència del Discret Eclesiàstic, i seien l'Eclesiàstic a la dreta del Corrector i el Seglar a l'esquerra del Prior. La seva tasca era la de cobrar els sous que pagaven els Congregants pels sepelis dels difunts.

Secretari: S'ocupava de portar el llibre d'actes i el de profecies i escrivia cartes i altres comunicacions de la Congregació. Anotava les defuncions i recollia donatius de les bacines de les misses per lliurar-los al Receptor cada mes. Definia els comptes al Receptor una vegada l'any, i avisava els membres de la Junta de les reunions.

Mestre de Novicis: Ensenyava les cerimònies als novicis i els assessorava en el seu any de noviciat. Abans de prendre hàbit els aconsellava, i abans de la professió passava informes sobre ells a la Junta. A partir de 1701 és qui té cura de controlar els penitents que assisteixen a la Processó, ja que la Junta l'escull per advertir-los de la forma correcta de participar-hi.

Receptor: Portava el llibre de comptes i es feia responsable del superhàbit o dèficit de cada any, reintegrant a la Congregació el que havia sobrat o cobrant el que faltava. Seia a l'esquerra del Discret Seglar.

Sots-Secretari: Substituïa el Secretari al cap de dos anys del mandat del titular, i assumia totes les seves competències.

Dos Sagristans: Estaven al càrrec de l'acondicionament material de l'oratori, de la preparació de les cerimònies i de passar la bacina. Seien a banda i banda de l'altar.

Dos Ostiaris: Obrien l'oratori, arreglaven els bancs, guardaven les armes dels congregants si en duien, controlaven l'assistència i guardaven el pas dels no congregants.

Dos Infermers: Preferentment havien de ser sacerdots i havien de visitar els congregants malalts i, arribat el cas, assistir-los en l'agonia. Així mateix, traslladaven a les cases dels malalts una petita imatge de la Mare de Déu dels Dolors que la Congregació tenia preparada a tal efecte. Avui en dia, se segueix amb aquest funcionament, i els malalts que ho desitgen poden tenir una imatge com aquella durant la Setmana del Quinari.

L'Andador: Enunciava les decisions de la Junta als altres congregants. Realitzava una cercavila amb música, que servia per clavar estampes a les portes de les cases durant el Septenari i per recollir donatius.

Set Consultors: Participaven en la Junta i podien ser requerits pel Corrector per donar el seu Consell.

Aquesta composició i aquesta complexa forma d'elecció es varen mantenir fins ben entrat el segle XIX, però amb el pas del temps, la Junta de Govern va adoptar una forma de renovació que afavorís una unitat de criteri. Així, el màxim Òrgan de Govern es renovava amb l'entrada dels fills dels membres de la Junta. Tots els tràmits que s'havien de portar a terme, així com els imprevistos que podien anar sorgint, els resolia el Secretari amb el vistiplau del Corrector, a excepció de l'elecció de Prior, que era decidida per tota la Junta el Dia de Reis, després de la Missa Major de les dotze del migdia.

L'any 1966, es va reformar totalment la forma d'actuar de la Junta i s'hi va anar incorporant gent jove, fins a un nombre de 7 membres. Específicament, només tenien denominació el Corrector, el Secretari i el Tresorer. Aquesta Junta es proposà de millorar tot el que fos possible, preservant uns valors i un llegat que hi havia després de gairebé tres-cents anys d'història.

La fotografia correspon a l'any 2003, en què va esser Prior el Secretari de la Junta de Govern de la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú, el Sr. Lluís Pla Collboni. En la foto, el veiem amb el Penó, acompanyat dels seus fills i d'alguns companys de Junta que varen ser nomenats Comissaris.

Entre l'any 2002 i 2003, hi ha hagut l'última renovació de la Junta, de forma consensuada entre els seus membres. S'han nomenat nous càrrecs amb noves competències, i el màxim Organ de Govern de la Congregació ha quedat establert d'aquesta forma :

Corrector: El Corrector és la màxima autoritat de la Congregació. El Corrector és l'únic càrrec nat i correspon al rector de la Parròquia de Sant Vicenç de Besalú. El Corrector presideix la Junta de Govern i, d'entre moltes altres funcions, ostenta la representació en qualsevol acte o contracte en què la Congregació participi, tant a nivell públic com privat. Actualment el Corrector és Mossèn Miquel Oliveras i Coll, des que va ser nomenat rector de la Parròquia de Sant Vicenç de Besalú.

Secretari: El Secretari, conjuntament amb el Corrector, dirigeix i coordina tots els membres de la Junta per tal d'assolir els objectius espirituals i culturals de la Congregació. El Secretari convoca i assenyala l'ordre del dia de les reunions de la Junta. El Secretari és el custodi i responsable de l'arxiu; porta un Llibre d'Actes, on fa constar tots els acords de la Junta; despatxa la correspondència; manté al dia el llibre-registre, on hi fa constar els noms i les dades dels congregants i la data de professió i celebració de la Missa de sufragi en el moment del seu traspàs. Conjuntament amb el Corrector, el Secretari representa la Congregació en qualsevol acte, tant a nivell públic com privat. En l'actualitat, aquest càrrec l'ostenta el Sr. Josep Lagares i Gamero després que deixés el seu càrrec el Sr. Lluís Pla i Collboni.

Tresorer: El Tresorer s'ocupa del finançament i control comptable de la Congregació, realitzant els pagaments i cobraments de les quantitats que degui o acrediti la Congregació en el seu desenvolupament i gestió. No obstant això, caldrà obtenir l'aprovació de la Junta per a rebre béns immobles i fer-ne ús. Així mateix, el Tresorer, conjuntament amb el Corrector, disposa dels fons dels comptes bancaris de la Congregació. Des de l'any 2004, el tresorer és el Sr. Martí Guillamet i Comamala, succeint en el càrrec el Sr. Lluís Juncà.

Mestre de Cerimònies i Vocal Arrengladors: El Mestre de Cerimònies, que actualment coincideix amb la persona del Vocal d'Arrengladors, té la funció de rebre els novicis i, durant l'any de Noviciat, preparar-los i instruir-los en l'espiritualitat Servita i en les cerimònies pròpies de la Congregació, com també sobre els drets i obligacions de cadascun dels seus membres. Així mateix, el Mestre de Cerimònies, juntament amb el Corrector, té cura de la bona organització i desenvolupament de les Cerimònies que efectua la Congregació (Entrada de Novicis i Professió de Congregants, Processó, etc.). Com a Vocal d'Arrengladors, s'ocupa de l'organització i bona marxa de la Processó. Fins l'any 2003, havia estat el Sr. Bartomeu Guix i actualment ostenta el càrrec el Sr. Jordi Juncà i Parès.

Vocal Comunicació: El Vocal de Comunicació és l'encarregat de dirigir i coordinar totes les tasques relacionades amb la comunicació de la Junta dirigida envers els congregants, a la vila de Besalú i a la resta de la societat. Més concretament, és responsabilitat del Vocal de Comunicació la confecció del Programa anual del Quinari i Festivitat dels Dolors, així com la confecció i el manteniment de la plana web, des de l'any 2005, com a principals eines de comunicació d'aquesta Congregació, i també les xarxes socials des del 2012. Aquesta vocalia, creada l'any 2002, està representada pel Sr. Joan Balateu i Gelada.

Vocal Manaies: Aquesta tasca recau en el capità del Maniple de Manaies, la funció del qual és dirigir i comandar el grup d'armats en tots els actes del Quinari i la Festivitat. També procura per la conservació, manteniment i renovació del material propi dels Manaies. Vetlla també per l'acompliment dels Estatuts de Funcionament i Règim Intern, aprovats per l'Assemblea de Manaies i Estaferms i ratificats per la Junta de Govern de la Congregació. Aquest càrrec l'ostenta el Sr. Jesús Batlle i Auguet.

Vocal Estaferms: Aquesta tasca recau en el capità dels Estaferms, la funció del qual és dirigir i comandar el grup d'Estaferms en tots els actes del Quinari i la Festivitat. També procura per la conservació, manteniment i renovació del material propi dels Estaferms. Vetlla igualment per l'acompliment dels Estatuts de Funcionament i Règim Intern, aprovats per l'Assemblea de Manaies i Estaferms i ratificats per la Junta de Govern de la Congregació. Aquest càrrec l'ostenta el Sr. Jordi Hurtós i Rovira.

Vocal Apòstols: Aquesta tasca recau en un membre del Cor d'Apòstols, que s'incorpora a la Junta com a representant d'aquest col·lectiu, a fi i efecte de dirigir, coordinar i empènyer totes les tasques que el grup d'Apòstols porten a terme durant l'any. Aquesta vocalia, creada l'any 2002, està representada pel Sr. Ernest Bassols Lladó.

Vocal Ornamentació i Conservació: El Vocal d'Ornamentació i Conservació assisteix a la Junta en representació del col·lectiu que, treballant any rere any de forma desinteressada, fa possible la celebració del Quinari i de la Festivitat dels Dolors. S'ocupa de l'endreça, inventari i conservació del material de la Congregació, i del manteniment del local on es guarda. Durant la setmana del Quinari i de la Festivitat de la Mare de Déu dels Dolors, també s'ocupa del bon estat i ornamentació de les esglésies, altars, imatges de la Verge Dolorosa i passos processionals. Des de l'any 2002, s'ha incorporat la Sra. Neus Ramon Ros, primera dona en entrar a la Junta de la Congregació del Dolors, i ella és qui representa aquesta vocalia.

Vocal Història: Aquesta vocalia recau en la persona encarregada de la recerca i els condicionants històrics i sòcio-culturals de la Congregació dels Dolors, encarregant-se també, juntament amb el Vocal de Comunicació, de la seva difusió. Aquest càrrec l'ostenta el Sr. Salvador García-Arbós des de l'any 2002, tot i que ja era membre de la Junta des de molt abans.

Vocal Relacions Exteriors: El responsable d'aquesta vocalia representa, conjuntament amb el Corrector i el Secretari, la Congregació davant l'Ajuntament de Besalú, el Govern de Catalunya i altres Institucions polítiques, religioses, culturals i/o socials. Aquesta vocalia l'ocupa des de l'any 2002 el Sr. Lluís Guinó i Subirós.

 

Funcions de la Junta

Des de l'any 1699 i havent estat fundada la Congregació dels Dolors de Besalú pel Dr. Jeroni Talavera, persona estretament lligada a l'Orde dels Servites, les funcions de la Junta de Govern es troben ben delimitades. Amb el temps, alguna de les funcions ha deixat d'existir per anacròniques, com per exemple el control de la vida religiosa dels congregants, i d'altres, les més importants, s'han conservat i millorat. Les funcions de la Junta de Govern són, d'entre altres:
- Preservar tot el que suposa la Congregació i la tradició rebuda dels pares i, sobretot, potenciar la devoció a la Verge Dolorosa a la vila de Besalú, intentant inculcar els mateixos valors i sentiments que ens van encomanar els nostres avantpassats.
- Fomentar els períodes de reflexió sincera que suposen les jornades del Quinari, i el recolliment espiritual i solemne de la Processó.
- Exercir quantes funcions i accions siguin necessàries per assegurar la bona marxa actual i futura de la Congregació.
- Endegar totes les tasques necessàries per assegurar la correcta celebració del Quinari, Festivitat i Processó dels Dolors.
- Anomenar anualment el Prior, que presidirà tots els actes que celebri la Congregació durant aquell any i que portarà el Penó durant la Processó.
- Escollir els set Comissaris del Quinari i del dia de la Festa de la Mare de Déu dels Dolors. La Junta pot delegar aquest honor al Prior.
- Regular i controlar el règim econòmic i l'organització administrativa de la Congregació.
- Mantenir al dia el Registre de Congregants i Llibre d'Actes.
- Conservar l'Arxiu i el material de la Congregació.
- Convocar i assenyalar les dates de celebració d'actes, tant de culte com culturals, que es cregui convenient de celebrar.

 

Reunions de Junta

Inicialment, les reunions de la Junta eren secretes. S'havien de compondre d'un mínim de deu persones. Se celebraven el tercer diumenge de cada any, i al llarg de l'any sempre que fos necessari. Se solien reunir a intervals irregulars segons les necessitats, de manera que hi havia anys que es reunien tres vegades, altres només una, altres cinc, etc. La Junta era l'òrgan que dirigia la vida de la Congregació, i tot el que passava amb els congregants era de la seva responsabilitat. Així, les actes de moltes de les reunions informen sobre qüestions relatives a la pràctica dels fidels i a l'estudi dels seus casos particulars. Amb el pas del temps, les reunions de la Junta varen deixar de ser secretes, i durant molts anys es varen celebrar a la Sagristia de Sant Vicenç.

Actualment, des de mitjan segle XX, la Junta es reuneix a la rectoria del carrer Vilarrobau 6 vegades l'any, 3 de les quals són prèvies al Quinari i a la Festivitat dels Dolors. Certament, la preparació del Quinari, del Divendres del Dolors i en especial de la Processó, comporta un volum de feina que no es podria atendre sense un mínim de tres reunions prèvies. En cadascuna de les reunions, hi ha un repartiment de tasques que cada membre de la Junta ha de portar a terme, i últimament, per a alguna actuació determinada, la Junta ha constituït comissions de treball per evitar contínues i innecessàries reunions. Hi ha establerta també la possibilitat de fixar reunions extraordinàries, si per algun motiu concret fossin necessàries.

 

JUNTA ACTUAL

CORRECTOR: Mn. Miquel Oliveras i Coll
SECRETARI: Josep Lagares i Gamero
MESTRE DE CERIMÒNIES: Jordi Juncà i Parés
TRESORER: Martí Guillamet i Comamala
VOCAL: Manel Ramon i Sánchez
VOCAL COMUNICACIÓ: Joan Balateu i Gelada
VOCAL HISTÒRIA I ARXIU: Salvador Garcia-Arbós
VOCAL ARRENGLADORS: Jordi Juncà i Parés 
VOCAL APÒSTOLS: Ernest Bassols Lladó
VOCAL MANAIES: Jesús Batlle i Auguet
VOCAL ESTAFERMS: Jordi Hurtós i Rovira
VOCAL ORNAMENTACIÓ I CONSERVACIÓ: Neus Ramon i Ros
VOCAL RELACIONS EXTERIORS: Lluís Guinó i Subirós
VOCAL: Joan Cabratosa i Pla
VOCAL: Cristina Pons i Portas
VOCAL: Sònia Iglesias i Campaña

  • La Junta actual en una reunió ordinària a la rectoria de Besalú
  • La Junta de la segona meitat del segle XX i la Junta d'inicis del segle XXI reunides a la rectoria de Besalú
  • Prior i Comissaris
  • Seu de la Congregació al carrer Vilarrobau, 15 de Besalú