La Venerable Congregació

Fundació de la Congregació

A finals del segle XVII i durant tota la primeria del XVIII, varen existir a Besalú cofradies de característiques ben diverses, tant gremials o d'oficis, com exclusivament religioses. Aquestes últimes assumien papers evangelitzadors, reformadors de la religiositat popular i reguladors de la identitat i estructures socials de la vila. D'entre moltes de les cofradies existents, podem recitar les de la Santíssima Veracreu, amb seu a Santa Maria, la de St. Eloi, amb seu a Sant Pere, la de la Puríssima Sang de Jesucrist, amb seu a l'altar de Sant Rafel de Sant Vicenç, o la dels Dolors, la nostra, que ha perdurat al llarg del temps fins els nostres dies. 

L'Orde Seglars dels Servites de Maria neix a Itàlia al segle XIII i i es concep com un Orde lligat a la vida religiosa des de la perspectiva laica. Els Ordes Seglars dels Servites de Maria són associacions de fidels que volen perfeccionar la seva vida religiosa. Arriben a Catalunya durant el mateix segle XIII per introduir el culte a la Mare de Déu dels Dolors. A Besalú, el Dr. Jeroni Talavera funda la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú el dia 28 d'agost del 1699, com una associació privada de fidels, segons consta a l'acta de fundació que es conserva a l'Arxiu de la Parròquia de Sant Vicenç de Besalú.

 

Finalitats de la Congregació

La Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú és una entitat cultural i religiosa sense ànim de lucre, amb unes finalitats concretes : 
- Compartir l'esperit de vida que professen els Servites, d'acord a la "Regla de Vida de l'Orde Seglar dels Servents de Maria", atenent els antics costums i ordenacions de la Congregació besaluenca, en allò que encara tenen de vàlid. 
- Contribuir a l'esplendor de la Setmana de Passió, amb el Quinari, assistir corporativament a la Processó de la Mare de Déu dels Dolors, que posa fi al Quinari; fomentar la devoció cristiana per la Passió, Mort i Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist i la devoció mariana per la Mare de Déu dels Dolors. 
- Procurar la santificació i profit espiritual dels congregants, fomentant la unió entre la fe i la vida. 
- Practicar activitats d'apostolat, tal com obres de pietat o de caritat, evangelització, etc... d'acord amb les orientacions de l'Església Catòlica i segons els criteris pastorals de la Diòcesi. 
- Fomentar, entre els congregants, la pràctica de serveis gratuïts a col·lectius necessitats, amb insuficiència de recursos o malalts, siguin o no de la Congregació; promoure un voluntariat social ben organitzat destinat als col·lectius esmentats o a qualsevol altre indicat per l'Església; difondre, entre els congregants, i a tota la societat, les tradicions que formen la nostra cultura, especialment les més vinculades a la Setmana de Passió i a la Setmana Santa. 
- Actuar en conformitat amb les finalitats de l'Església i donar suport al testimoniatge cristià i esperit evangèlic a cadascun dels seus membres i de tota la Congregació.

 

Estructura i Organització de la Congregació

La Junta de Govern 

La Congregació ha estat dirigida sempre per una Junta de Govern. En la seva constitució, la Junta de la Congregació la varen formar 22 membres que es reunien en Junta Secreta. Durant el segle XVIII i gairebé fins a finals del XIX, els càrrecs eren escollits, però amb el temps es va adoptar un sistema segons el qual la Junta es renovava amb els fills dels seus components, i amb això aconseguien la subjecció a un mateix criteri. Les Juntes es reunien, en principi, el tercer diumenge de cada any, i de forma irregular quan era necessari la resta de l'any. Posteriorment, una vegada a l'any, just el Dia de Reis, després de la Missa Major de les dotze del migdia, per nomenar el Prior. Tota la resta de tràmits que s'havien de portar a terme i els imprevistos que podien anar sorgint, els resolia el Secretari amb el vistiplau del Corrector. 
Hi ha hagut diferents formes d'actuar al llarg dels tres-cents sis anys, sempre tenint en compte les finalitats bàsiques de la Congregació. Últimament, l'any 1966 es va renovar la forma d'actuar de la Junta, i s'hi va anar incorporant gent jove, fins a un nombre de 7 membres. Aquesta Junta es proposà de millorar tot el que fos possible i, principalment, la Processó. Aquest és l'acte més popular des que es va consensuar que les processons de Besalú s'ajuntessin en una de sola, que és la Processó de la Diada dels Dolors. 
Actualment la Junta de Govern de la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú consta de 12 membres de diferents edats. 
Més informació de La Junta. 

Els congregants 

Els integrants de la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors s'anomenen congregants. Qualsevol persona que reuneixi les condicions exigides pel Dret Comú, que hagi fet la primera Comunió i que accepti l'esperit de vida de La Congregació pot ingressar a la Congregació i convertir-se en congregant. Per això, ha de presentar sol.licitud a la Junta i sotmetre's a un ritual d'entrada a Novici, i l'any següent professar ja com a Congregant. 


Més informació del Congregant. 

Les festes de la Congregació 

La Congregació té la seva màxima activitat durant El Quinari i el Dia dels Dolors, que se celebra el divendres abans del Diumenge de Rams. La, Festa del dia dels Dolors a Besalú és festa local des de fa molts anys, i no ens equivocaríem si manifestéssim que, per a molts besaluencs, aquesta és la Festa per excel.lència. Durant els quatre primers dies del Quinari se celebren actes culturals i missa diària, presidida pel Prior i els Comissaris. El cinquè dia del Quinari, el Divendres dels Dolors, que anomenem la Festivitat, hi ha activitats al llarg de tot el dia, des de les 12 del matí amb l'Ofici Solemne fins a les 10 del vespre, amb la conclusió de La Processó, que és l'activitat més important que es porta a terme aquest dia. Es tracta d'una processó en què es representen diferents passatges bíblics, i de la que es pot trobar més informació a la pàgina que aquesta web hi dedica en exclusiva. 
Aquests dies, però, no són els únics en què la Congregació té activitat, sinó que durant l'any se celebren altres Festes pròpies que cal preservar i potenciar.

Són les següents : 

15 de setembre 

La festa litúrgica dels Dolors Gloriosos de la Mare de Déu. 
Es fa una missa en record de tots els congregants difunts. 

28 d'agost 

La festa de Sant Agustí, diada de la fundació de la Congregació a Besalú. 
Es fa una missa d'acció de gràcies per l'aniversari de la Fundació de la Congregació i en record dels congregants difunts. 

17 de febrer 

La festa litúrgica dels 7 Sants Fundadors de l'Orde dels Servents de Maria. 
Es fa una missa en record dels Set Fundadors Servites.